.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – analýza volebného programu
Pridané: 12. 6. 06
Autor: Juraj Marušiak (pre MEMO 98)
Verzia pre tlač

ĽS-HZDS sa vo svojom volebnom programe deklaruje ako opozičná strana. Predčasné parlamentné voľby označuje za obraz o „nepoctivom vládnutí, korupcii, klamstve a zneužívaní moci.“ Celkove však s kritickými slovami na adresu súčasnej vlády ĽS-HZDS narába opatrne. Ani program pre voľby do NR SR 2006 nedáva odpoveď, na základe ktorej by bolo možné definovať ideologickú orientáciu strany. Podľa programu svoju politiku opiera o tri základné piliere – kresťanský, národný a občiansky a sociálny. Zároveň sa hlási k princípom sociálne a ekologicky orientovaného trhového hospodárstva.

Právny štát

Jednou z priorít ĽS-HZDS v tejto oblasti je zvýšenie vymáhateľnosti práva. Strana chce tento cieľ dosiahnuť zrýchlením súdneho konania a jeho skvalitnením. Sudcovia majú byť odbremenení od administratívnych úkonov sfunkčnením činnosti súdnych úradníkov. V oblasti justície chce strana zrušiť možnosť ministerstva spravodlivosti zasahovať do výberových konaní na post predsedov súdov, čo program hodnotí ako zasahovanie do nezávislosti súdov.

ĽS-HZDS chce obnoviť okresné súdy vo viacerých okresoch, kde boli zrušené. Podobne ako Smer – SD kritizuje radikálne zvýšenie súdnych poplatkov, považuje to za „nešťastný krok nesprávnym smerom,“ ktorý degradoval zásadu práva domáhať sa svojich práv na nezávislom a nestrannom súde na „deklarovanú floskulu.“ Okrem prehodnotenia spomínaného rozhodnutia sa vyslovuje aj za rozšírenie bezplatného právneho poradenstva pre sociálne slabších občanov zo súdneho konania aj na oblasť verejnej správy. ĽS-HZDS podporuje zachovanie súčasného postavenia ombudsmana. V oblasti štátnej správy strana bude presadzovať „radikálnu redukciu“ úradov regionálnej a miestnej štátnej správy. V oblasti verejnej správy chce strana vykonať audit legislatívy, zákonov a noriem s cieľom zjednodušiť správne konanie. Podobne sa vyslovuje za redukciu počtu členov vlády a ministerstiev, ale volebný program neobsahuje v tomto smere žiadne konkrétne návrhy.

Za svoju prioritu považuje ĽS-HZDS boj proti korupcii, ale program obsahuje iba málo konkrétnych návrhov, ako znižovať jej riziko. V oblasti represívnych orgánov je prioritou strany ich depolitizácia, ĽS-HZDS avizuje, že zastaví odchod skúsených odborníkov z polície. Žiadne konkrétne odporúčania, ako chce tento cieľ dosiahnuť, však program neobsahuje. Strana sa bude usilovať aj o návrat profesionálov, ktorí z policajného zboru museli z rozličných dôvodov odísť. Jedným z prísľubov strany je zvýšenie počtu policajtov v uliciach, zastavenie rastu sociálnej kriminality a boj proti drogovej problematike.

V oblasti väzenstva chce ĽS-HZDS vytvoriť podmienky pre prácu väzňov, napr. pri údržbe väzníc, príprave stravy a produkcie potravín, potrebných pre fungovanie väzníc. V prípade mladistvých väzňov sa ĽS-HZDS chce zamerať na vytvorenie špeciálneho režimu s výchovno-pracovným charakterom zameraným na prevenciu opätovnej trestnej činnosti.

Zahraničná politika

ĽS-HZDS podporuje spoluprácu v rámci NATO a EÚ. V oblasti „európskej politiky“ sa vyslovuje za rovnoprávne postavenie občanov SR v rámci Únie a proti diskriminácii slovenských občanov a firiem na európskom trhu práce. Podporuje aj prípravu na vstup SR do Schengenu v roku 2007. Pri príprave najdôležitejších dokumentov EÚ má Slovensko vyvíjať vlastnú iniciatívu, program však nešpecifikuje konkrétne oblasti, ktoré by mali byť v rámci EÚ prioritami Slovenska. Strana podporuje prehĺbenie spolupráce v rámci V4, chce venovať veľkú pozornosť aj rozšíreniu vzťahov s Rakúskom a Ukrajinou. Program sa zmieňuje aj o spolupráci s Ruskom, Čínou, Indiou a ďalšími štátmi a organizáciami v ázijsko-tichomorskej oblasti, na americkom kontinente a v Afrike. Program však v uvedených otázkach neobsahuje žiadne konkrétne iniciatívy.

Zahraničná politika sa má podľa ĽS-HZDS orientovať na oblasť obchodno – ekonomickej spolupráce a podnecovanie zahraničných investícií, podporu štátnej propagácie Slovenska v oblasti aktívneho cestovného ruchu, či prezentácie slovenskej kultúry a histórie. Ďalšou prioritou je úprava postavenia diplomatov v štátnej správe a podpora zahraničných krajanov. Celkovo zahraničná politika má v programe ĽS-HZDS málo významné postavenie, vo volebnom programe sa nachádza na poslednom mieste.

Obrana a vonkajšia bezpečnosť

ĽS-HZDS chce upevňovať spojenectvo v rámci NATO, za hlavné bezpečnostné hrozby považuje terorizmus, medzinárodný organizovaný zločin a šírenie zbraní hromadného ničenia. Európska bezpečnostná a obranná politika sa má rozvíjať kompatibilne s NATO. Strana chce modernizovať Ozbrojené sily SR v rámci plnenia cieľov NATO a pokračovať v účasti slovenských jednotiek vo vojenských operáciách, medzinárodných spoločenstiev smerujúcich k udržaniu, alebo obnove mieru vo svete v súlade s Chartou OSN. Pozornosť venuje aj technickým aspektom modernizácie a reformy Ozbrojených síl SR, ako aj personálnej stabilizácii armády a starostlivosti o vojenských dôchodcov.

Financie a mena

Cieľom ĽS-HZDS je dosiahnuť zavedenie eura ako menovej jednotky na Slovensku do roku 2009. Bude sa usilovať o udržanie bežných rozpočtových výdavkov pod kontrolou, pričom sa zameriava na vládne výdavky na tovary a služby. Avizuje opatrenia na zníženie súčasného nárastu štátneho dlhu po roku 1998, ktorý strana označuje za „enormný.“ Verejné investície sa tak majú realizovať na základe verejno-súkromného partnerstva. Na zníženie štátneho dlhu sa majú použiť aj peniaze získané z privatizácie. Ďalšie nekonkretizované opatrenia chce ĽS-HZDS prijať na čerpanie prostriedkov z kohézneho a štrukturálnych fondov EÚ. Rast zamestnanosti a miezd chce strana podporiť znížením odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov.

V oblasti daňovej politiky chce strana presadzovať zníženie daňového zaťaženia najnižších príjmových skupín občanov. Rast domácich a zahraničných investorov chce strana stimulovať daňovým bonusom reinvestovaného zisku. Daňovou politikou chce podporovať aj rozvoj obnoviteľných zdrojov energií a zvýšenie podielu pôdohospodárskych produktov pre priemyselné spracovanie v nadväznosti na odporúčania EÚ. Finančnú decentralizáciu označuje za unáhlenú a chce ju preskúmať. V oblasti daňovej a finančnej politiky by teda víťazstvo ĽS-HZDS znamenalo diskontinuitu s doterajšou vládnou politikou.

Hospodárstvo

V doposiaľ nesprivatizovaných strategických podnikoch chce ĽS-HZDS zachovať majetkový podiel štátu, v už privatizovaných sa bude o primeranú mieru spoluúčasti štátu pri závažných rozhodnutiach o ich budúcom rozvoji. Avizuje opatrenia, ktorých cieľom bude diverzifikácia ekonomických štruktúr krajiny, vytváranie zdravého portfólia priemyslu a služieb schopného reagovať na sektorové alebo výrobkové výkyvy cyklického charakteru. Z priemyselných odvetví venuje strana pozornosť najmä energetike, kde chce podporovať okrem obnoviteľných zdrojov energie vybudovanie prvého Európskeho energetického laboratória na zariadeniach odstavenej atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice V-1 pre vedecké, výskumné a školiace potreby krajín EÚ. Na druhej strane program sa vôbec nevenuje problematike dostavby jadrovej elektrárne v Mochovciach, hoci jej popredný predstaviteľ Tibor Mikuš ako aj strana samotná patrili medzi aktívnych podporovateľov tohto projektu.

V oblasti podpory malého a stredného podnikania chce ĽS-HZDS zjednodušiť začiatok podnikania zriadením jedného miesta, z ktorého úrady zabezpečia všetky potrebné náležitosti.

Doprava, spoje a telekomunikácie

Hoci program ĽS-HZDS hovorí o zachovaní štátneho podielu v neprivatizovaných strategických podnikoch, zároveň deklaruje podporu transformácie Železníc SR, ZSSK Cargo a ZSSK Slovensko. Cieľom strany je podstatné urýchlenie výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií a modernizácie železníc. Podporuje aj privatizáciu podnikov Slovenskej automobilovej dopravy, vyslovuje sa za viaczdrojové financovanie regionálnych tratí. Na jednej strane sa strana vyslovuje za podporu hromadnej osobnej dopravy, ale takisto kritizuje doterajší „neadresný“ systém poskytovania zliav v hromadnej doprave, ktorý má byť nahradený systémom adresných sociálnych príspevkov.

Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

Poľnohospodárstvo tvorí dlhodobo prioritu politiky ĽS-HZDS, čo súvisí aj s vysokou podporou, ktorú táto strana má od roku 1991 medzi vidieckymi voličmi. Hlási sa k agrárnym tradíciám Slovenska. Napriek tomu volebný program obsahuje aj v tejto oblasti viac deklaratívne vytýčených cieľov, ako konkrétnych návrhov. Podmienky poľnohospodárstva chce strana približovať nielen štandardom EÚ, ale aj globálnym výzvam s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských produktov. V živočíšnej výrobe chce zaviesť kompenzačné platby s cieľom jej rozvoja v znevýhodnených oblastiach. Prioritou je tu rozvoj ovčiarstva a chovu hovädzieho dobytka bez mliečnej produkcie. V rybnom hospodárstve podporí produkčné vodné plochy v záujme zachovania genofondu a rastu produkcie. V pôdohospodárstve sa má zvýšiť úloha vedy a výskumu. V rámci programu Leader chce strana zapojiť viacsektorové mikroregionálne partnerské združenia poľnohospodárov, lesníkov, samospráv a záujmových združení občanov do riešenia rozvoja miestneho hospodárstva.

Životné prostredie

Napriek deklarovanému záujmu o problematiku životného prostredia a prihláseniu sa k modelu sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky ani v oblasti ekologickej politiky strana neponúka veľa konkrétnych riešení, či návrhy koncepčných riešení. Prostredníctvom environmentálnych programov chce ĽS-HZDS využiť voľnú pracovnú silu hlavne v zaostalých regiónoch. Z prostriedkov EÚ chce zabezpečiť revitalizáciu a vybudovanie nových vodných zdrojov a environmentálnu infraštruktúru, napr. vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Ďalšou prioritou je rozvoj protipovodňovej ochrany a nahradenie klasických zdrojov energií ich alternatívnymi zdrojmi so zameraním na využitie bioenergií, geotermálnej, slnečnej a vodnej energie. Takisto chce zvýšiť využívanie domácich zdrojov paliva, ako napr. Biomasy, drevnej hmoty a geotermálnej energie.

Regionálna politika

V oblasti podpory rozvoja regiónov chce ĽS-HZDS prekonať súčasný rezortný prístup a zabezpečiť vzájomnú regionálnu previazanosť programov. Zároveň chce na regióny decentralizovať riadiace a platobné inštitúcie poskytujúce prostriedky na regionálny rozvoj. Proces odstraňovania regionálnych disparít chce ĽS-HZDS spájať najmä s rozvojom poznatkovej ekonomiky. Tvorbu regionálnej politiky chce ĽS-HZDS koordinovať prostredníctvom výskumného a projekčného zázemia v podobe Národného strategického referenčného centra.

Sociálna politika

Politika ĽS-HZDS vychádza z princípov sociálneho trhového hospodárstva založeného na individuálnej zodpovednosti a na zodpovednosti voči slabším. V pracovno-právnych vzťahoch sa vyslovuje za posilnenie pocitu istoty u zamestnancov. Zmluvy na dobu určitú sa majú uzatvárať maximálne na dobu dvoch rokov, pričom dĺžku minimálneho pracovného pomeru chce strana upraviť na dobu minimálne 6 mesiacov. Aktívnu politiku zamestnanosti chce strana riešiť primárne znižovaním súčasného vysokého odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov. ĽS-HZDS považuje za neefektívne napr. také procedúry, ako intenzívne predvolávanie nezamestnaných na úrady práce. Poskytovanie podpory v nezamestnanosti chce strana podmieniť tým, aby občan minimálne dva z posledných troch rokov platil poistenie v nezamestnanosti. Úrady práce chce ĽS-HZDS transformovať na verejnoprávne inštitúcie. Špeciálna dávka má byť vytvorená pre absolventov škôl, ktorí nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, ale hľadajú si aktívne zamestnanie.

V oblasti dôchodkovej reformy strana akceptuje zavedenie II. kapitalizačného piliera, ale bude presadzovať jeho modifikáciu. Chce však zabezpečiť vyvážený vzťah medzi princípom zásluhovosti a solidarity, minimalizovanie rizík pri správe zverených poistných fondov, finančné krytie systému z dlhodobého hľadiska, ako aj vytvorenie efektívneho a hospodárskeho systému orientovaného na minimalizáciu použitia výnosov na krytie správnych nákladov. Štát má byť zodpovedný za garantovanie náhrady škôd spôsobených pri II. kapitalizačnom pilieri.

Súčasným dôchodcom strana sľubuje postupné vyrovnávaniu rozdielov medzi starobnými dôchodkami tzv. starodôchodcov a novodôchodcov prostredníctvom rozdielneho percenta ich valorizácie alebo pevne stanovenou sumou. Dávky v hmotnej núdzi chce strana vyrovnať na úroveň životného minima, najmä v prípadoch, kde aspoň jedno dieťa študuje na vysokej škole. Podporuje zavedenie aktivačných príspevkov a vyslovuje sa za ich zvýšenie. ĽS-HZDS je teda za zvýšenie výdavkov štátu na sociálnu politiku, aj keď u špecifických kategórií obyvateľstva presadzuje kombináciu sociálnej pomoci s aktivizačnou politikou.

Rómska problematika

Problematiku Rómov chápe ĽS-HZDS predovšetkým ako sociálny problém. Hoci jej vo volebnom programe venuje iba jeden odsek, pri porovnaní s mnohými ďalšími stranami jej venuje značnú pozornosť. Bude podporovať programy dodatočného vzdelávania nekvalifikovaných Rómov, ktorí žijú v segregovaných osadách. Takisto chce podporovať rómskych podnikateľov aj prostredníctvom finančných prostriedkov. Ďalšie podpory majú byť určené na podporu migrácií mladých Rómov za prácou do oblastí, kde vzniknú priemyselné parky alebo do ktorých prichádzajú významní investori. Podporuje aj svojpomocnú výstavbu bytov odlišného štandardu s využitím rómskej pracovnej sily. Problém však môže nastať pri určovaní potenciálnych príjemcov takejto formy sociálnej pomoci, keďže k rómskej národnosti sa hlási iba malé percento rómskych občanov žijúcich na Slovensku.

Vzdelávanie a veda

Cieľom ĽS-HZDS je, aby slovenský vzdelávací systém bol porovnateľný s globálnymi vývojovými trendmi minimálne na európskej úrovni. Jej volebný program venuje značnú pozornosť najmä rozvoju regionálneho školstva, podstatne menej miesta venuje problematike vysokých škôl.

Školský systém má mať jednotný, ale zároveň prestupný charakter. Vzdelávacie iniciatívy majú byť orientované na rozvoj individuálnych schopností žiakov a študentov. Strana chce presadzovať úplnú integráciu žiakov so zvláštnymi vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zvýšenie kvality vzdelávania chce strana dosiahnuť o. i. prostredníctvom 11-ročnej povinnej školskej dochádzky. Je proti rušeniu škôl v malých obciach a na národnostne zmiešaných územiach. ĽS-HZDS si všíma aj také témy, ako nárast agresivity na školách, čomu chce čeliť rozvojom pedagogicko-psychologického poradenstva. V prípade detí, ktoré čelia hrozbe sociálneho, zdravotného a kultúrneho znevýhodnenia, alebo poruchám učenia a správania, chce strana nariadiť povinnú predškolskú výchovu. Absolvovanie predškolských zariadení sa má stať povinným. Podobne pri odbornej príprave žiakov stredných škôl chce ĽS-HZDS zaviesť motivačné kritériá pre účasť zamestnávateľov. V oblasti stredoškolského vzdelávania bude podporovať vzdelávaciu reformu tak, aby absolventi získali predpoklady pre samostatné učenie a nadobudli široký vzdelanostný základ s kľúčovými kompetenciami pre uplatnenie sa v spoločnosti ( napr. jazyková, počítačová, matematická a pod.). Ďalšou prioritou je presadenie obsahového prepojenia stredoškolských študijných programov so študijnými programami vysokých škôl tak, aby prijímanie na vysokých školách bolo možné len na základe výsledkov zo strednej školy.

Vysokoškolský systém chce ĽS-HZDS harmonizovať s európskym systémom. Je proti zavedeniu školného, namiesto neho bude podporovať viaczdrojové financovanie vysokých škôl. Bude podporovať univerzitný výskum a vývoj. Štúdium technických a prírodovedných predmetov chce podporiť zavedením systému štipendií. Podporuje aj „vytvorenie podmienok pre spoločenské uznanie pedagogických, vedeckých a ostatných zamestnancov,“ pod čím rozumie pravdepodobne najmä zvýšenie miezd.

V oblasti spolupráce medzi vedou a podnikateľskou sférou bude podporovať malé, technologicky orientované firmy, podnikateľské inkubátory, vedecké a technologické parky. Cieľom strany je zvyšovanie podpory vedy a výskumu z verejných zdrojov na 1,5 % HDP v roku 2010, pričom celoštátny podiel výdavkov za oblasť výskumu a vývoja má tvoriť 3 % HDP. Bude podporovať integráciu slovenskej vedy do Európskeho výskumného priestoru.

Kultúra

V oblasti kultúry strana zdôrazňuje, že za „súčasť kultúry Slovenska považuje aj kultúry jednotlivých národnostných a etnických menšín žijúcich na území Slovenska, ktoré si zasluhujú všestrannú podporu.“ To je zároveň jedno z mála miest, kde ĽS-HZDS spomína problematiku národnostných menšín. Chce „monitorovať a solidarizovať symetrický rozvoj slovenských dvojdomých kultúr – menšín na Slovensku i Slovákov žijúcich v zahraničí,“ odstraňovať relikty minulosti, potenciálne zvyšujúcimi etnické napätie. Takáto formulácia však implikuje možnosť podpory princípu reciprocity, čo by napr. v prípade maďarskej menšiny zrejme znamenalo redukciu súčasných menšinových práv.

Najvýznamnejším navrhovaným opatrením je novela Ústavy SR so zapracovaním kultúrnych práv a prehlbovania slovenského kultúrneho vedomia i sebavedomia s cieľom „využiť nástroje kultúry ako nosiče obnovovania národnej a človečenskej komunikácie.“ Podstatu a zmysel uvedeného zámeru však volebný program podrobnejšie nevysvetľuje.

Financovanie kultúry sa má realizovať viaczdrojovým spôsobom. Prioritné postavenie má mať pri podpore z verejných zdrojov pôvodná tvorba, regionálne kultúrne tradície, filmová a audiovizuálna tvorba, dobudovanie bazálnych historicko-kultúrnych informačných databáz a zníženie pamiatkovej zadĺženosti Slovenska.

Vzťah štátu a cirkví chce ĽS-HZDS riešiť „v rámci európskych zvyklostí.“ Hoci v rozličných európskych krajinách sa realizujú odlišné modely, volebný program charakter európskych zvyklostí podrobnejšie nerozoberá a z programu sa o predstave ĽS-HZDS nedozvedáme.

Zdravotníctvo

ĽS-HZDS sa vyslovuje za zachovanie financovania zdravotníctva prostredníctvom zdravotných poisťovní. Bude však presadzovať zmenu jeho financovania v podobe zavedenia II. piliera formou pripoistenia. Tento pilier by mal tvoriť odpočítateľnú položku z daňového základu pri fyzických a právnických osobách a pokrývať existujúce príplatky a doplatky. Dôsledkom má byť zrušenie všetkých poplatkov v zdravotníctve. Doplnkový III. pilier by zase hradil služby, ktoré sú v súčasnosti plne hradené pacientom. V prípade detí do 5 rokov a občanov nad 70 rokov chce strana zrušiť doplácanie liekov na lekársky predpis. Deti do 18 rokov majú mať nárok na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť. Podobne ako iné strany, aj ĽS-HZDS podporuje presun zdravotníckych činností do ambulantnej sféry a rýchlej zdravotnej záchrannej služby. Aktivity jednotlivca v zdravotníctve majú byť monitorované prostredníctvom zavedenia Centrálneho ekonomického informačného systému, ktorý umožní v reálnom čase sledovanie medicínsko-ekonomických aktivít v systéme.

Záver

Program ĽS-HZDS je relatívne podrobne rozpracovaný napr. v oblasti zdravotníctva, kde prináša aj alternatívne návrhy. Pomerne prepracovaný je aj program v sociálnej oblasti, čiastočne aj školstva (najmä základného a stredného). V ďalších bodoch, napr. v otázke (ne)privatizácie strategických podnikov či dovŕšenia transformácie prirodzených monopolov v doprave (t. j. fakticky privatizácie) vychádza zo stanovísk, ktoré boli verejne prezentované už v minulosti. Vo väčšine oblastí má však stranícky program tézovitý charakter. Namiesto návrhov konkrétnych opatrení, spôsobu ich realizácie, ale aj koncepcie väčšiny sektorových politík sa volebný program obmedzuje na definovanie značne abstraktných cieľov. Ďalšie témy sú neraz také, ktoré boli v predvolebnom období pertraktované v médiách. Zdôrazňovanie kresťanského a národného piliera, ale aj odvolávanie sa na rurálnu tradíciu a pozornosť, prinajmenšom deklaratívne venovaná problematike poľnohospodárstva, by stranu zaraďovali medzi zoskupenia konzervatívnej orientácie.
.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----