.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
VOĽBY: V obecných voľbách sa dá hlasovať iba v mieste bydliska
Pridané: 14. 11. 14
Autor: SITA
Verzia pre tlač

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Voľby primátorov, starostov a poslancov obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev majú niekoľko osobitostí. Voliť v nich môžu aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Podľa ministerstva vnútra je ich približne 61 500. Pre všetkých približne 4,4 milióna voličov platí, že v deň volieb, teda v sobotu 15. novembra, musia dosiahnuť vek minimálne 18 rokov. Voliť nemôžu podľa zákona tí, ktorým zákon obmedzuje osobnú slobodu z dôvodu ochrany zdravia ľudí, ďalej väzni a ľudia s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo zbavení tejto spôsobilosti. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí volia v každej obci jej obyvatelia vlastných komunálnych zástupcov. Z tohto dôvodu sa dá voliť len v mieste trvalého bydliska.

Volič sa po príchode do volebnej miestnosti preukáže preukazom totožnosti - občan SR občianskym preukazom a cudzinec s trvalým pobytom v SR povolením na pobyt. Ak je volič zapísaný v zozname voličov a občiansky preukaz napríklad stratil alebo ho má neplatný, môže sa volebnej komisii preukázať aj iným dokladom totožnosti. Ak však nie je zapísaný v zozname voličov, napríklad preto, že sa presťahoval, potrebuje určite platný občiansky preukaz, upozornila zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Eva Chmelová. Na základe dokladu totožnosti okrsková volebná komisia označí voliča v zozname voličov, dá mu prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lístok je pre voľby starostu obce, respektíve v meste primátora. Druhý hlasovací lístok je pre voľby poslancov obecného, respektíve v meste mestského zastupiteľstva. Výnimkou sú mestá Bratislava a Košice, kde každý volič dostane štyri hlasovacie lístky na voľby primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Hlasovacie lístky sa upravujú za plentou. Volič dá hlas svojim favoritom zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla takého počtu kandidátov, aký má byť zvolený v jeho volebnom obvode - tento údaj nájde na hlasovacom lístku. Hlasovacie lístky treba vložiť do obálky a vhodiť do urny. Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti, lebo je napríklad vážne chorý, môže požiadať volebnú komisiu zo svojho okrsku, aby k nemu prišli s prenosnou volebnou schránkou. Aj v takomto prípade však musí byť dodržaná tajnosť hlasovania. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať vo volebnej miestnosti za plentu iného voliča, aby mu pomohol. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.

Z približného počtu 4,4 milióna voličov bude podľa odhadu štatistického úradu 28 200 prvovoličov, teda tých, pre ktorých budú obecné voľby vôbec prvou možnosťou v živote uplatniť voličské právo. Počet prvovoličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, teda tých, ktorí od posledných obecných volieb v roku 2010 dosiahli vek 18 rokov, je 256-tisíc.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev si na najbližšie štyri roky volíme v sobotu od 7:00 do 20:00. V niektorých obciach sa môže začať hlasovať skôr, všade však musia byť volebné miestnosti otvorené do 20:00. Túto možnosť využije sedem obcí. Voľby predstaviteľov 2 926 obcí, miest a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí sa neuskutočnia všade. Pre nedostatok kandidátov si v 14 obciach nezvolia celé zastupiteľstvo, v šiestich obciach nebudú voliť starostu a v troch z nich ani svoj poslanecký zbor. V týchto obciach sa voľby budú opakovať, pravdepodobne na prelome februára a marca budúceho roka. Priebežné neoficiálne výsledky volieb zverejní štatistický úrad v sobotu po 20:00 na http://www.statistics.sk a http://www.volbysr.sk. Definitívne výsledky zverejní ÚVK v nedeľu 16. novembra.

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že samosprávy majú okolo štyritisíc rôznych kompetencií. Výsledky obecných volieb preto ovplyvnia život v každej obci, meste či mestskej časti na najbližšie štyri roky. Obecné, mestské či miestne zastupiteľstvá rozhodujú o tom, ako sa využijú miestne dane a poplatky od obyvateľov, starajú sa napríklad o miestne cesty, materské školy, základné umelecké školy, osvetlenie, čistotu, verejnú zeleň, zásobovanie pitnou vodou, komunálny odpad a ďalšie oblasti. Medzi najdôležitejšie originálne kompetencie samosprávy patria tiež školské jedálne a centrá voľného času, opatrovateľské služby, kultúrne zariadenia. Zároveň majú obce kompetencie súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, ktoré financuje štát a patria medzi ne základné školy, stavebné konanie, matriky, životné prostredie a organizácia volieb a referend.

Nejasnosti spojené s obecnými voľbami objasnia voličom až do skončenia hlasovania na tradičnej informačnej telefonickej linke ministerstva vnútra. Na volebnú infolinku sa dá volať dnes do 15:30 a v deň volieb od 7:00 do 20:00 na bratislavské čísla 02/4859 2312 a 02/4859 2313. Infolinka je určená výlučne pre voličov a neposkytujú na nej informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam.tm;bl

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----