.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Odpočet vlády - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pridané: 9. 3. 12
Autor: Radovan KAZDA (Konzervatívny inštitút)
Verzia pre tlač

Prvých šesť mesiacov od skončenia parlamentných volieb v roku 2010 bola pôsobnosť verejnej správy presunutá pod kompetencie zlúčeného Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Samostatné Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) začalo svoju pôsobnosť až po odčlenení rezortu a vymenovaní ministra životného prostredia Józsefa Nagya dňa 2. novembra 2010.

Nevyjasnenosť kompetencií a meškanie v personálnom obsadení vedenia rezortu znížilo predpoklady vedenia pre prípravu dôležitých noriem. Napriek tomu bolo 16 mesiacov dostatočne dlhým obdobím, počas ktorého bolo možné transponovať dôležité právne predpisy Európskej únie. Plán práce vlády predpokladal, že ministerstvo pripraví Analýzu činnosti Recyklačného fondu. Tento záväzok sa podarilo splniť. Dokument navrhol systémové pokračovanie činnosti Recyklačného fondu v súčasnej, alebo transformovanej podobe, to znamená, že vláda by naďalej vyberala od podnikateľov príspevky, ktorých zmysluplnosť bola zo strany výrobcov niekoľko rokov kritizovaná.

Slovensko malo do decembra 2010 splniť záväzok transponovania rámcovej smernice o odpadoch do slovenskej legislatívy. Ministerstvo malo možnosť tieto záväzky splniť novelou zákona o odpadoch, napokon sa však rozhodlo pripraviť úplne nový zákon o odpadoch, ktorý sa rezortu nepodarilo ani posunúť do pripomienkového konania. Toto rozhodnutie zvyšuje riziko sankcií z Európskej komisie. MŽP SR taktiež viackrát avizovalo záujem o zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov, ktoré v súčasnosti patria k najnižším v Európskej únii. Napriek pomernej jednoduchosti tohto zásahu do samostatného zákona, ministerstvo sa k tomuto kroku neodhodlalo, takže nie je možné identifikovať postoj rezortu k tejto regulácii.

Naliehavou potrebou z hľadiska európskej legislatívy bolo i schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015, ktorý mal platiť už od začiatku roku 2011. Tento program bol schválený vo februári 2012. Okrem usmernení pre orgány verejnej správy obsahuje tento dokument aj podstatné obmedzenie pre podnikateľské prostredie v SR. Predpokladá totiž, že vývoz a preprava nebezpečného odpadu na zhodnotenie bude povoľované iba v prípade, že nie sú k dispozícii podobné kapacity v SR. Regulácia vývozu je v súčasnosti platná a už niekoľko rokov je kritizovaná výrobcami a dovozcami, podľa ktorých je toto obmedzenie v rozpore so základnými pravidlami slobodného trhu vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní EÚ a zároveň obmedzuje konkurenciu na trhu spracovateľov.

V júli 2011 bol parlamentom prijatý zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia. Vzhľadom k nerozvinutému trhu v tejto oblasti na Slovensku zákon pripravil legislatívne podmienky na túto činnosť, nestretol sa so zásadným nesúhlasom dotknutého priemyslu.

V procese prerokovania zákona v NRSR však dvaja poslanci za Most-Híd navrhli odstránenie vyššie spomenutej regulácie vývozu a prepravy nebezpečného odpadu na zhodnotenie. Parlament však zmenu neprijal.

Minulý rok bol pripravený a schválený zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Zákon bol pripravovaný niekoľko rokov, určuje najmä úlohy verejnej správy v identifikácii záťaží a určovaní zodpovednosti za ich likvidáciu. Počas prvých mesiacov platnosti sa nestretol so zásadným nesúhlasom niektorej zo zainteresovaných strán.

Ministerstvo pripravovalo niekoľko mesiacov nový zákon o ochrane prírody a krajiny, tento sa však nepodarilo uviesť do legislatívneho procesu. Spoločenská diskusia okolo zákona nasvedčovala, že rezort nepripravuje zásadnú zmenu v kompetenciách štátnej správy ani financovaní ochrany prírody v SR.

V pláne práce vlády na rok 2011 bola i aktualizácia Národného zoznamu území európskeho významu. Túto ministerstvo predložilo v návrhu výnosu v januári 2012. Rezort v ňom navrhuje zásadné rozšírenie území i napriek tomu, že Slovenská republika patrí medzi krajiny sa najvyšším podielom chránených území sústavy NATURA 2000 v Európskej únii. Na týchto územiach musia vlastníci znášať obmedzenia v konvenčnej hospodárskej činnosti.

Z ostatných oblastí spadajúcich pod pôsobnosť MŽP SR sa ministerstvo takmer vôbec neangažovalo v zmenách legislatívneho prostredia v oblasti správy vôd, vodární a kanalizácií, ako ani protipovodňovej ochrany, čo je znakom súhlasu so súčasným legislatívnym prostredím. Vo väčšine agiend spadajúcich do pôsobnosti ministerstva životného prostredia sa tak pod vedením Józsefa Nagya neudiali za 14 mesiacov činnosti zásadné zmeny v rozsahu a váhe regulácií trhov, ktoré súvisia s využívaním životného prostredia.

 

Autor:
Radovan Kazda (1972) pôsobí od roku 2004 v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, kde sa venuje problematike regulácií v agrárnej a environmentálnej politike. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, pôsobil vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva, bol prednostom Únie krajinných inžinierov Slovenska. Viackrát spolupracoval s IVO pri tvorbe kapitoly poľnohospodárstvo pre Súhrnnú správu o stave spoločnosti, v roku 2005 bol koordinátorom konferencie Environmentálna politika v SR a v roku 2006 konferencie Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR. Od roku 2007 každoročne koordinuje konferenciu Odpady a samospráva. Od roku 2009 je vydavateľom, v súčasnosti vydáva internetové denníky Odpady-Portal.sk a Energie-portal.sk, ako aj printový mesačník Odpadové hospodárstvo. Pravidelne sa publikačne venuje témam týkajúcim sa environmentálnej politiky. Je ženatý, má 2 deti.

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----