[ volebný infoservis ]

SMER – Sociálna demokracia – analýza volebného programu
Pridané: 14. 6. 06
Autor: Juraj Marušiak (pre MEMO 98)

Smer – SD sa definuje ako stredo-ľavá strana. Hneď v úvode svojho volebného programu zdôrazňuje svoju medzinárodnú akceptáciu prihlásením sa k členstvu v Socialistickej internacionále a Strane európskych socialistov. Reaguje tým na obdobie spred roku 2004, keď politickí protivníci Smeru vyčítali práve nezakotvenosť v medzinárodných a európskych stranícko-politických štruktúrach.

Smer – SD sa hlási k programu sociálneho štátu, z princípov solidarity, spravodlivosti a rovnosti príležitostí. Základnými myšlienkami volebného programu sú hodnoty solidarity medzigeneračnej, solidarity medzi bohatými a chudobnými a solidarity medzi zaostávajúcimi a vyspelými regiónmi. Ďalšou hodnotnou, ktorú program zdôrazňuje, je ľudská dôstojnosť. Zároveň zdôrazňuje, že solidarita a ľudská dôstojnosť sú hodnoty, na ktorých je založená aj EÚ.

Ďalšou zásadnou myšlienkou programu je jeho prezentovanie ako alternatívy súčasnej pravicovej vlády, pričom program zdôrazňuje, že práve súčasná vláda je zodpovedná za deštrukciu princípov solidarity a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. V samotnom úvode i vo všetkých kapitolách dôležité miesto zaberá kritika celkového charakteru vládnej sociálnej a ekonomickej politiky ako aj jej parciálnych aspektov. Vo svojej kritike poukazuje na to, že hospodársky rast Slovenska je po roku 2002 sprevádzaný chudobou, nízkymi mzdami a vysokou mierou nezamestnanosti. Na druhej strane je predmetom kritiky aj napr. rastúci dovoz potravín a elektrickej energie, „výpredaj štátneho majetku do zahraničia“, ako aj klientelizmus vládnych politických strán či údajné kupovanie poslancov NR SR. Smer – SD sa teda zároveň definuje ako jednoznačne opozičná formácia.

Svoje priority Smer – SD orientuje do oblasti vnútornej politiky, predovšetkým v sociálnej a ekonomickej oblasti. Na jednej strane avizuje zásadnú korekciu, resp. zrušenie tých reformných krokov súčasnej vlády, ktoré viedli k deštrukcii modelu sociálne a ekologicky orientovaného trhového hospodárstva, pozitívne formulovanými programovými cieľmi sú modernizácia sociálneho štátu, rozvoj spoločnosti založený na poznatkoch a boj proti politickej korupcii a ekonomickej kriminalite. Cieľom strany je obnova dôvery v spravodlivosť a rovnosť pred zákonom, ako aj garancia vymožiteľnosti práva. Sociálno-ekonomická problematika tvorí ťažisko volebného programu strany.

Vnútorná politika, bezpečnosť a právny štát

Vo vnútornej politike Smer – SD považuje za prvoradý problém otázku závažnej ekonomickej kriminality a korupcie, pričom podľa strany situácia v tejto oblasti sa od roku 1998 zhoršila. Prejavilo sa to zvýšením počtu finančných a korupčných škandálov bez vyvodenia dôsledkov. Smer – SD.

Týmto javom chce strana čeliť vyhodnotením účinnosti špeciálnych nástrojov a inštitúcií v boji proti najzávažnejšej ekonomickej kriminalite a zabezpečí ukončenie politického zasahovania do ich práce. Ďalším krokom má byť prijatie zákona o preukazovaní pôvodu nadobudnutého majetku, ktorý by umožnil v civilnom konaní siahnutie na majetok tým, ktorí preukázať pôvod majetku schopní nie sú. Za nástroj boja proti politickej korupcii Smer – SD považuje aj zmenu volebného systému, aby minimálne polovica poslancov bola volená v jednomandátových väčšinových volebných obvodoch. Tento nástroj má predísť „kupovaniu nezávislých poslancov“, poistkou má byť možnosť voličov odvolať poslancov v priebehu funkčného obdobia parlamentu. Táto téma sa v programe pravdepodobne ocitla preto, lebo vytvorenie väčšinového volebného systému, resp. zavedenie jeho prvkov, je už približne päť rokov témou populárnou medzi voličmi, hoci nikto nepreukázal, ako by bolo možné realizovať procedúru odvolania poslanca, ani to, ako väčšinový systém bráni vzniku politickej korupcie, keďže práve väčšinový volebný systém umožňuje nezávislým poslancom bez straníckej príslušnosti vstup do parlamentu.

V oblasti boja proti ostatnej kriminalite Smer – SD si za prioritu kladie starostlivosť o obete trestných činov a rozšírenie podmienok ich odškodnenia. Aj táto téma je súčasťou dlhodobej agendy strany, predovšetkým jej predsedu Roberta Fica. Ďalšou dlhoročnou témou je zavádzanie tzv. alternatívnych trestov vykonávaných na slobode, čo patrí medzi agendu sociálnodemokratických strán aj v iných krajinách. Smer – SD sa zároveň vyslovuje za zachovanie sociálnych istôt pre policajtov, prokurátorov a sudcov a za zlepšenie sociálnych podmienok príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

V oblasti súdnictva je prioritou strany najmä zabezpečenie prístupu občanov k súdnej ochrane. Zaväzuje sa preto nepristúpiť na zvyšovanie súdnych poplatkov a rozširovať možnosti bezplatnej právnej pomoci pre chudobných. Je takisto za rozšírenie právomocí ombudsmana a za zvýšenie zodpovednosti súdov za prieťahy v súdnom konaní. V obchodno-právnej agende sa bude zasadzovať za rozšírenie možnosti mimosúdneho riešenia sporov. Pozornosť venuje strana aj problematike spôsobu prijímania nových zákonov, keď sa vyslovuje za zníženie počtu vládnych návrhov zákonov v prospech ich kvality.

Zahraničná politika

Zahraničnej politike a vonkajšej bezpečnosti venuje Smer – SD iba minimálnu pozornosť, čo umocňuje skutočnosť, že táto agenda sa nachádza až na konci volebného dokumentu. Potvrdzuje tým, že vznik Smeru – SD bol vyvolaný prevažne vnútropolitickými problémami Slovenska. Príčinou sú azda aj rozpory vnútri strany, ktoré vyústili do rezignácie tieňovej ministerky zahraničných vecí Moniky Beňovej z volebnej kandidátky i na prípadné kandidovanie na post šéfky diplomacie po voľbách. Pritom zahraničnopolitický program, ako je prezentovaný vo volebnom programe, neobsahuje takmer žiadne konkrétne deklarácie. Okrem paušálnej kritiky údajnej straty motivácie zahraničnej politiky SR po dosiahnutí členstva v NATO a EÚ je dôležitým momentom kritika vládnej politiky, kde Smer – SD ešte od roku 2002 kritizuje slovenskú diplomaciu za to, že nevyjednala optimálne podmienky pri vstupe do EÚ. Na druhej strane volebný program nikde toto tvrdenie nezdôvodňuje. Smer – SD deklaruje plnenie záväzkov v NATO a aktívne pôsobenie v európskych a transatlantických štruktúrach i podporu boja proti terorizmu. Zároveň zdôrazňuje „nezastupiteľnú úlohu“ OSN pri udržiavaní stability vo svete.

Sociálna politika

Obnova funkcií sociálneho štátu sa v programatike Smeru – SD nachádza na prvom mieste. Na politickej úrovni bude hlavným nástrojom obnovenie úlohy odborov ako obhajcu záujmov zamestnávateľov a rovnoprávneho účastníka sociálneho dialógu. Sociálny dialóg sa má realizovať prostredníctvom tripartitných rokovaní vo formáte obnovenej Rady hospodárskej a sociálnej dohody na celoštátnej, regionálnej a odvetvovej úrovni. Takisto avizuje prijatie legislatívnych opatrení, zameraných na podporu kolektívneho vyjednávania medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. V súlade s odporúčaniami Medzinárodnej konfederácie práce chce Smer – SD zaviesť model rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na ďalších zamestnávateľov. Smer – SD sa takisto vyslovuje za posilnenie právomocí odborových organizácií na úrovni podnikov. Zákonom má byť upravené aj ústavou garantované právo na štrajk.

Zásadami, ktorými sa riadi volebný program Smeru – SD v sociálnej oblasti, sú posilnenie práv zamestnancov a odborových organizácií, zvýšenie podpory sociálne slabším vrstvám, čo znamená zvýšenie miery prerozdeľovania finančných prostriedkov v spoločnosti. V tejto časti programu sa odráža úzky charakter spolupráce medzi Smerom – SD a Konfederáciou odborových zväzov.

Daňová problematika

Za primárny nástroj na dosiahnutie cieľa, ktorým je obnovenie sociálneho štátu, strana považuje modifikáciu daňovej reformy iniciovanej súčasnou vládou v roku 2003. Pri dani z príjmu právnických osôb navrhuje zachovanie súčasnej 19 % sadzby dane, čo znamená ústup od pôvodnej myšlienky úplnej revízie „rovnej dane.“ Smer – SD navyše navrhuje, aby od daňového základu boli zohľadnené investičné, rozvojové, vedecko-výskumné a ekologické náklady. Vyslovuje sa však za obnovenie progresívneho zdaňovania v prípade fyzických osôb. V prípade ľudí s vysokými, resp. nadštandardnými príjmami, by sa daňové zaťaženie malo zvýšiť a naopak daňovo zvýhodnení by mali byť občania s nižšími príjmami. Formou odpočítateľnej položky navrhuje Smer – SD zvýhodniť podnikateľov zamestnávajúcich zdravotne postihnutých občanov.

Smer – SD chce revidovať aj ďalší krok súčasnej vlády, ktorým bolo zrušenie dane z dividend, dane z darovania pri darovaní tretím osobám a zavedenie jednotnej sadzby dane z pridanej hodnoty. DPH sa má znížiť na vybrané základné potraviny, lieky, energie, zdravotné a sociálne tovary a služby ako aj na tovary a služby na podporu vzdelania, školstva, vedy a výskumu v súlade s pravidlami EÚ. Medzi uvedené položky patrí aj informatizácia domácností.

Zdravotníctvo

Aj v zdravotníckej problematike Smer – SD uprednostňuje princíp solidarity, založený na bezplatnej štandardnej zdravotnej starostlivosti na základe zaplateného poistenia pred priamymi platbami. Rozsah zdravotnej starostlivosti má byť definovaný zákonom. Prvoradým krokom má byť okamžité zrušenie 20,- a 50,- Sk poplatkov v ambulanciách a nemocniciach. Zdravotné poisťovne majú znova získať verejnoprávny charakter a Smer – SD bude presadzovať zvýšenie platieb štátu za svojich poistencov. Zákonom má byť určená výška výdavkov na správu zdravotných poisťovní. Takisto bude presadzovať sprístupnenie kúpeľnej liečby pacientom, ktorí si nemôžu dovoliť jej financovanie. Obzvlášť náročné lekárske výkony majú byť financované z nového spoločného fondu zdravotných poisťovní a štátu. Súčasťou zdravotníckej agendy Smeru – SD bude aj zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov.

Dôchodková reforma

Smer – SD deklaruje, že bude rešpektovať vytvorenie tzv. druhého kapitalizačného piliera v dôchodkovom poistení a podporí jeho zachovanie. Na druhej strane požaduje stabilizáciu základného stupňa dôchodkového zabezpečenia. Základný stupeň sociálneho poistenia má mať verejnoprávny charakter a má byť riadený tripartitne. Smer – SD chce starobné dôchodkové sporenie transformovať na dobrovoľný systém a bude presadzovať aj zavedenie zamestnaneckého dôchodkového sporenia.

Súčasným dôchodcom Smer – SD ponúka zmierňovanie rozdielov medzi dôchodkami tzv. starodôchodcov a dôchodcov. Dôležitým prvkom, ktorého cieľom je zlepšenie sociálnej situácie dôchodcov, je zavedenie inštitútu tzv. minimálneho dôchodku.

Pracovné zákonodarstvo

Dominantným prvkom v tejto oblasti je posilnenie práv zamestnancov. Bude presadzovať zmeny, ktoré budú garantovať dôsledné uplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a spravodlivého odmeňovania za prácu. Smer – SD takisto sľubuje odstránenie praxe výkonu práce na základe „nútenej živnosti“ pri závislých činnostiach, elimináciu prípadov zneužívania práce na dobu určitú prostredníctvom reťazenia takýchto pracovných pomerov a predlžovania skúšobnej lehoty. Ďalším cieľom je zlepšenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Volebný program však neobsahuje návrhy konkrétnych opatrení, ktoré povedú k naplneniu týchto cieľov.

Z konkrétnych opatrení treba spomenúť zavedenie maximálneho týždenného pracovného času vrátane nadčasov vrátane práce pre viacerých zamestnávateľov, zavedenie právneho nároku zamestnanca na odstupné, ochrany práv zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný úväzok. Kolektívne a individuálne práva zamestnancov majú byť chránené aj prostredníctvom prísnejšieho režimu sankcií a kontroly dodržiavania pracovno-právnych predpisov.

Sociálna pomoc

Uvedenej problematike venuje Smer – SD značnú pozornosť. Odmieta predstavu, že prehlbovanie chudoby, na ktoré poukazuje v úvode volebného programu, je iba dôsledkom individuálneho zlyhania občana. V tejto oblasti si vytyčuje ambiciózne ciele, akými sú o. i. postupné odstraňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia, zlepšenie sociálnej kohézie, osobitnú pozornosť venuje postaveniu starších osôb, detí a znevýhodnených skupín osôb.
Rodiny s nezaopatrenými deťmi chce Smer – SD podporovať prostredníctvom priamych sociálnych dávok, konkrétne zvýšením príspevku pri narodení prvého dieťaťa, postupného zvyšovania rodičovských príspevkov a odstránením diskriminácie rodičov, ktorí nemôžu umiestniť dieťa v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec.

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu chce strana presadzovať úpravou parametrov dávok a príspevkov ako pomoci v hmotnej núdzi, zvýšením rozsahu a kvality terénnej sociálnej pomoci. V oblasti bývania avizuje legislatívnu úpravu ochrany nájmu bytov pre starších občanov, rodiny s deťmi a zdravotne postihnutých. Riešenie problematiky hmotnej núdze má byť zverené do kompetencie obcí ako prenesený výkon štátnej správy a namiesto plošného vyplácania príspevkov chce Smer – SD aplikovať bezhotovostnú pomoc, resp. inštitút osobitného príjemcu. Poberateľom starobných dôchodkov sľubuje poskytnutie vianočného príspevku v závislosti od výšky dôchodkov.

Rodina

Mladé rodiny chce Smer – SD podporovať predovšetkým systémom úverov, ktoré by zjednodušili ich prístup k bývaniu (napr. hypotekárne úvery, úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a pod.). Strana takisto avizuje radikálne zvýšenie podpory mladých rodín pri narodení dieťaťa. V prípade prvého dieťaťa by malo ísť o 15 tis. Sk. Smer – SD sa zrejme inšpiroval príkladom víťaza poľských volieb – strany Právo a spravodlivosť. Podobne bude Smer – SD presadzovať zvýšenie rodičovského príspevku, aby do roku 2010 dosiahla jeho výška úroveň minimálnej mzdy. Pri súdnom vymáhaní výživného chce Smer – SD realizovať zmeny v prospech matiek a detí a rozšíriť aj možnosti náhradného výživného, na rozdiel od pravicových strán, ktoré sa usilujú o zrušenie Fondu náhradného výživného.

Rómska problematika

Ako jedna z mála strán, Smer – SD venuje pozornosť aj problémom rómskej menšiny. Chce iniciovať vypracovanie projektu, ktorý bude znamenať komplexné a systémové riešenie. Takýto projekt má byť predmetom konsenzu celého politického spektra a má sa realizovať za účasti zástupcov rómskych organizácií. Koncepcia Smeru – SD vychádza z princípu, podľa ktorého niet práv bez povinností a zodpovednosti. Poskytovanie významnej časti sociálnej pomoci má byť podmienené zabezpečením riadnej starostlivosti o deti predškolského a školského veku, vrátane školskej dochádzky, povinnosťou uchádzať sa o získanie práce a primeranou starostlivosťou o prostredie, v ktorom rómska menšina žije. Naopak, Rómovia, ktorí si aktívne zabezpečili zamestnanie, majú byť hmotne motivovaní. Je však z právneho hľadiska problematické nielen definovať, kto je príslušníkom „rómskej národnostnej menšiny“ (ako volebný program definuje Rómov), ale takisto je ťažko zdôvodniteľné, prečo by uvedené podmienky mali platiť iba pre Rómov v hmotnej núdzi a nie aj pre ostatných občanov v podobnej sociálnej situácii.

V oblasti riešenia rómskej problematiky chce Smer – SD riešiť aj úpravu vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú rómske osady, zriadiť profesionálne regionálne pracoviská a realizovať audit konkrétnych projektov pomoci rómskej menšine s cieľom zabrániť neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Ďalej sa program Smeru – SD venuje problematike výstavby sociálneho bývania, ktoré sa má realizovať s aktívnou spoluúčasťou príslušníkov rómskej menšiny. Tzv. antidiskriminačný zákon má byť v prípade tzv. pozitívnej diskriminácie novelizovaný v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu SR.

Ekonomika

Smer – SD odmieta princíp uplatňovania neregulovaných pravidiel trhu a koncepciu rastu ekonomiky založenej na lacnej pracovnej sile, liberálnom pracovnom zákonodarstve, znižovaní a odpúšťaní daní podnikateľom a nadštandardnej podpore zahraničných investorov. Namiesto toho ponúka koncepciu spoločnosti prosperity, ktorá vychádza zo spravodlivejšieho rozdeľovania hospodárskeho rastu. Strategickými cieľmi Smeru – SD v oblasti ekonomiky je udržanie ekonomického rastu nad 5 % HDP ročne, rast zamestnanosti a plnenie kritérií umožňujúcich vstup SR do menovej únie „v súlade so záujmami občanov SR a podmienkami EÚ.“ Konkrétne sa však problematike prijatia eura program strany nevyjadruje. Namiesto toho v ekonomickej časti programu dominuje problematika vzdelávania, kultúry a sektorových politík.

V otázke formovania podnikateľského prostredia má Smer – SD výhrady voči doterajšej politike vlády, ktorá podporovala veľké investície. Smer – SD chce uprednostňovať podporu malého a stredného podnikania a uplatňovať rovnoprávny prístup k domácim a zahraničným investorom. Štruktúra stimulov má byť vzhľadom na doterajšiu koncentráciu na automobilový priemysel, v čom Smer – SD vidí značné riziká, diverzifikovaná na viacero odvetví a odberateľov. Chce pokračovať vo vytváraní podmienok pre rozvoj medzinárodne uznávaných logistických pracovísk. V oblasti podpory podnikania sa Smer – SD chce koncentrovať na podporu malých a stredných podnikateľov, napr. formou zjednodušenia registrácie firmy, aby si začínajúci podnikateľ mohol vybaviť všetky náležitosti na jednom mieste alebo vybudovaním siete podnikateľských inkubátorov. Bude presadzovať zníženie odvodov, ale v tejto oblasti sa chce zamerať najmä na živnostníkov a drobných podnikateľov. Uľahčiť podmienky na podnikanie má navrhovaná Rada vlády pre malé a stredné podnikanie. V oblasti boja proti korupcii Smer – SD chce zvýšiť transparentnosť poskytovania štátnej pomoci centrálnym zverejnením jej príjemcov.

Okrem prioritného dôrazu na podporu malého a stredného podnikania Smer – SD venuje pozornosť programom aktívnej politiky zamestnanosti, čo je charakteristické pre ľavicové strany. Navrhuje zriadenie verejnoprávnej inštitúcie, ktorá by sa venovala poskytovaniu služieb zamestnanosti a mala svoje pobočky v regiónoch. Návrh však nekonkretizuje jej prípadné úlohy a náplň činnosti a čím by sa odlišovala od existujúcich úradov práce. Poskytovanie finančnej podpory v nezamestnanosti a sociálnych dávok chce strana spojiť s plnením povinností, napr. vo forme verejnoprospešných prác. Tieto práce majú zároveň slúžiť na podporu pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných. Zamestnávateľov chce motivovať k zamestnávaniu osôb so zníženou pracovnou schopnosťou, napr. formou daňových, resp. odvodových úľav. Podobne bude Smer – SD postupovať aj v prípade podpory zamestnávania absolventov škôl.

Vzdelávanie a veda

Podobne ako SDKÚ – DS aj Smer – SD v oblasti ekonomiky kladie na prvé miesto rozvoj vzdelávania, čo svedčí o zmene vnímania rezortu školstva v optike politických elít i občianskej verejnosti. Výdavky na školstvo sa majú postupne zvyšovať na 5 % HDP. Výdavky na vysoké školstvo majú dosiahnuť postupne 1,2 % HDP, pričom nemajú zahrňovať výdavky do sociálnej oblasti študentov. Strana odmieta spoplatnenie vysokého školstva, jeho podfinancovanie sa má riešiť bližšie nekonkretizovaným viaczdrojovým financovaním. Ďalšími prioritami sú informatizácia školstva a príprava zákonov o výchove a vzdelávaní, ako aj osobitného zákona o postavení pedagogických pracovníkov. Do školskej siete sa majú zaradiť aj materské školy, strana deklaruje aj podporu umeleckého a odborného školstva. Výdavky na vedu z verejných zdrojov chce Smer – SD postupne navýšiť na 0,8 % HDP. Napriek tomu, že školstvo a vzdelávanie považuje Smer – SD za jednu zo svojich najväčších priorít, mnohé body volebného programu v tejto časti majú tézovitý charakter.

Kultúra a šport

Podobne tézovitý charakter má aj časť programu venovaná kultúre a umeniu, keď strana napr. deklaruje podporu rozvoju pôvodnej tvorby. Z konkrétnejších bodov možno spomenúť návrh nového zákona o financovaní kultúry a zriadení grantovej agentúry na podporu kultúry a umenia. Smer – SD avizuje aj prijatie nového zákona o podpore športu, ale podrobnejšie sa tejto problematike nevenuje.

Informatizácia spoločnosti

Primárny význam pripisuje Smer – SD vyučovaniu informatiky na školách. Prostredníctvom internetu má byť zabezpečený prístup občanov ku všetkým informáciám z proveniencie verejnej správy a elektronická komunikácia ako alternatíva písomného styku. Ďalšie návrhy sa týkajú ochrany súkromia pri elektronickej komunikácii, digitalizácie kultúrneho dedičstva a podpory domáceho biznisu v oblasti informačných technológií. Vo verejných inštitúciách majú byť zriadené bezplatné prístupové miesta pre elektronickú komunikáciu s verejnou správou.

Doprava

Prioritou Smeru – SD je dokončenie diaľnice Bratislava - Košice do roku 2012 a do roku 2010 prepojenie miest Trnava – Banská Bystrica rýchlostnou komunikáciou R1. V ďalšom slede chce Smer – SD iniciovať prípravu ďalších diaľničných ťahov. Vo volebnom programe avizuje, že sa bude usilovať o efektívnejšie vynakladanie prostriedkov na výstavbu diaľnic. Reaguje tak na kritiku neúmerne vysokých nákladov na budovanie diaľnic a rýchlostných ciest. Celkovo však chce Smer – SD uprednostňovať železničnú dopravu pred cestnou a v spolupráci so samosprávami vytvoriť taký systém zliav, aby sa z železničnej dopravy stala lacnejšia alternatíva individuálnej dopravy. Odmieta predaj spoločnosti Cargo Slovakia, ktorý by viedol k strate štátnej kontroly nad touto firmou. V leteckej doprave chce Smer – SD zachovať štátnu kontrolu nad letiskami v Bratislave a v Košiciach a žiada preskúmať rozhodnutia o ich privatizácií, ktoré podľa tejto strany nezodpovedajú záujmom Slovenska.

Energetika

Nová energetická politika má byť podľa Smeru – SD predmetom širokej dohody politických síl a odborných elít. V oblastiach, kde trh nie je schopný vytvoriť dostatočne konkurenčné prostredie, chce strana posilniť regulačné a kontrolné schopnosti štátu. Ďalším strategickým cieľom je zníženie energetickej náročnosti SR, podpora diverzifikácie dodávok energií a rozvoja domácich zdrojov energií. Deklaruje takisto rozhodnutie preskúmať privatizáciu strategických podnikov v oblasti energetiky a v prípade porušenia zákona bude iniciovať zrušenie uvedených rozhodnutí. V orgánoch sprivatizovaných spoločností má štát nadobudnúť postavenie zodpovedajúce jeho majetkovej účasti. Trvá na svojej dlhodobej priorite, ktorou je výstavba tretieho a štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce.

Pôdohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka

Cieľom Smeru – SD je zrovnoprávniť v oblasti financovania slovenských poľnohospodárov s poľnohospodármi v okolitých štátoch, aby bola možná spravodlivá súťaž v rámci EÚ. Chce tiež zvýšiť ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a obnovenie odvodov za záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Domácu poľnohospodársku produkciu chce Smer – SD podporiť vytvorením Poľnohospodárskej marketingovej agentúry. Ďalšie požiadavky majú skôr nekonkrétny tézovitý charakter, napr. prísľub opatrení na opätovný rozvoj živočíšnej výroby či zlepšenie rozvoja trhu s poľnohospodárskou pôdou alebo avizované vytvorenie podmienok pre efektívne pestovanie ovocia a zeleniny.

V oblasti ekológie má bude Smer – SD presadzovať zákaz privatizácie lesníctva a sľubuje vytvorenia programu výroby a spotreby obnoviteľných zdrojov energie. Pozornosť venuje aj aktuálnej téme ochrany pred povodňami. Hoci sa však Smer – SD hlási k programu nielen sociálne, ale aj ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, aj ekologický program tejto strany má z väčšej časti tézovitý charakter.


Regionálna politika

Regionálne rozdiely Smer – SD vníma ako dôsledok pravicovej politiky založenej iba na pravidlách čistého trhu. Za osobitne problematické regióny považuje kraje Banskobystrický, Košický a Prešovský. Pre tieto regióny chce Smer – SD iniciovať vládne projekty rozvoja sprevádzané daňovými a odvodovými nástrojmi na podporu miestneho malého a stredného podnikania i pomocou zahraničných investícií a zdrojov z EÚ. Smer – SD sa vyslovuje aj za skvalitnenie systému vyhodnocovania projektov s cieľom zabezpečiť pravidelnú, rovnomernú a geograficky optimálnu distribúciu fondov EÚ. V oblasti regionálnej politiky Smer – SD navrhuje viaceré konkrétne opatrenia, napr. vypracovanie dlhodobej a strednodobej stratégie rozvoja SR, zvýšenie informovanosti verejnosti o možnostiach využitia fondov EÚ, posilnenie právomocí samosprávnych krajov, miest a obcí pri programovaní a implementácií programov EÚ a zrýchlenie procesu vyhodnocovania projektov.

Záver

Smer – SD predovšetkým v sociálnej oblasti, ale aj v ekonomickej politike, predstavuje odlišnú koncepciu od programu súčasných vládnych strán. Hoci Smer – SD vo svojom programe ostro kritizuje súčasnú vládnu politiku, nemožno hovoriť v jeho prípade o radikálnej opozícii z hľadiska navrhovaných opatrení. Viaceré zásadné zmeny zavedené po roku 2002 – rovnú daň, resp. druhý (kapitalizačný) pilier dôchodkového poistenia, navrhuje zachovať, resp. čiastočne zachovať. Oproti parlamentným voľbám 2002 volebný program sa omnoho menej venuje problematike právneho štátu a vymáhateľnosti práva, naopak, myšlienka právnej rovnosti v podobe rovnakého prístupu k právnej pomoci je ako ľavicový prvok novým momentom v agende strany. O posune Smeru – SD doľava svedčí aj zvýšená pozornosť sociálnej problematike, ktorá bola v roku 2002 z hľadiska priorít strany na spodných priečkach. Na druhej strane program sa nevenuje takým kontroverzným aspektom, ako je budovanie svetonázorovo neutrálneho štátu, resp. niekoľkokrát Smerom – SD spomínanej možnosti odluky štátu od cirkvi, čo zrejme vyplýva z obavy zo straty veriacich voličov. Celkovo problematika ľudských práv, s výnimkou práv sociálnych, v programových dokumentoch Smeru – SD nie je spomínaná veľmi často, hoci patrí medzi tradičnú agendu ľavicovo-centristických strán. Hoci Smer – SD definuje ako svoju prioritu politiku rovnosti príležitostí, program iba okrajovo hovorí o realizácii konkrétnych antidiskriminačných opatrení. Tradične slabým miestom v programatike Smeru – SD ostáva ochrana životného prostredia, hoci strana sa hlási k sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomike. Na druhej strane z niektorých bodov, napr. pri kritike výpredaja štátneho majetku do zahraničia vidno, že aj napriek posunu Smeru – SD doľava chce táto strana osloviť aj ostatné segmenty opozičného elektorátu. Predovšetkým v ekonomickej a sociálnej oblasti sa však Smer – SD profiluje ako sociálnodemokratický subjekt.

www.infovolby.sk
Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené len s uvedením zdroja. Obrazový materiál © SITA, a.s., ak nie je uvedené inak.